Gyfarwyddwyr

Mike Alexander - chair

Mike Alexander – Chair

Fi yw un o’r aelodau a sylfaenodd PONT. Ar hyn o bryd rwyf yn gweithio’n rhan amser fel cynghorydd cynllunio cadwraeth ar gyfer Cyfoeth Naturiol Cymru. Rwyf yn un o Ymddiriedolwyr Ymddiriedolaeth Natur De a Gorllewin Cymru ac yn gadeirydd pwyllgor cynghori ar gadwraeth Ynysoedd Sir Benfro. Treuliais fy mlynyddoedd cynnar

Darllen mwy

Paul Culyer

Rwyf wedi gweithio ym maes cadwraeth natur ers 1991 ar ôl cymryd tair blynedd allan i astudio am radd mewn Gwyddor yr Amgylchedd ym Mhrifysgol Aberystwyth. Yn ystod y 22 mlynedd diwethaf rwyf wedi gweithio i Gyngor Cefn Gwlad Cymru a Chyfoeth Naturiol Cymru, bellach fel rhan o’r tîm rheoli ar

Darllen mwy
Sarah Kessell

Sarah Kessell

Fi yw Prif Swyddog Gweithredol Ymddiriedolaeth Natur De a Gorllewin Cymru ac rwyf wedi bod yn Gyfarwyddwr PONT ers ei sefydlu yng Nghymru. Roeddwn yn Gydlynydd Cenedlaethol ar gyfer y Prosiect Anifeiliaid Pori yn Lloegr a gyda llawer o flynyddoedd o brofiad mewn rheoli casgliadau o warchodfeydd natur, rwyf yn eiriolwr

Darllen mwy

Dennis Matheson

Dennis Matheson

Dechreuais ffermio ar fferm organig gymysg yn Iwerddon yn 1962. Ar ôl bod yn y Brifysgol, symudais i Awstralia gan dreulio 18 mis yn gweithio ar orsafoedd defaid a gwartheg a chynaeafu gwenith. Wedyn treuliais chwe blynedd gyda chwmni archwilio mwynau ac roeddwn yn gyfrifol am drafod iawndal i berchnogion tir.

Darllen mwy
John Price

John Price

John Price ydw i ac rwyf yn ffermio mewn partneriaeth â’m gwraig Patsy ym mhen gorllewinol Bannau Brycheiniog. Mae gennym braidd o famogiaid Cheviot yn y Fforest Fawr ac rydym yn cadw praidd o famogiaid Swale i fagu Miwls. Mae gennym hefyd fuches o wartheg Belted Galloway, sy’n cael eu bwydo

Darllen mwy
Colin Thomas

Colin Thomas

Rwyf wedi bod yn Gyfarwyddwr gyda Chymdeithas Merlod a Chobiau Cymru ers 2009 gyda seibiant gorfodol o 3 blynedd. Am fy ngwaith gyda’r Gymdeithas hon, rwyf wedi cael fy ngwneud yn aelod oes Anrhydeddus am fy ngwasanaethau clodwiw fel Ysgrifennydd Mynydd ar gyfer y Gymdeithas Gwella Merlod Mynydd ers 1988. Rwyf

Darllen mwy

Amanda Evans

Rwyf yn gweithio i Gyngor Sir Gaerfyrddin fel Swyddog Prosiectau Cadwraeth ar brosiect cynefin ar raddfa tirwedd yn rhoi sylw i löyn byw Brith y Gors. Mae fy swydd i’n cynnwys gweithio gyda pherchnogion tir lleol, perchnogion da byw a chontractwyr er mwyn rheoli’r cynefin mewn ffordd sy’n gynaliadwy yn y

Darllen mwy
Ian Rickman

Ian Rickman

Rwyf yn ffermwr defaid yn ucheldir Sir Gaerfyrddin. Rydym yn ffermio Gurnos ger Llandeilo sy’n ymestyn i oddeutu 220 o erwau, gyda hawliau pori Comin ar gyfer oddeutu 500 o famogiaid ar y Mynydd Du gerllaw. Ar hyn o bryd rwyf yn Is-Lywydd Rhanbarthol UAC yn Ne Cymru.

Darllen mwy
Rob Williams

Rob Williams

Fi yw’r 5ed genhedlaeth sy’n ffermio fy fferm ac rwyf yn briod gyda merch fferm ac mae gennym ddau o feibion sy’n rhan o’r fferm deuluol. Dechreuodd ein diddordeb mewn ffermio cyfeillgar yn ecolegol yng nghanol y 1990au pan roesom ddefaid ar Fynydd Cynffig (GNG, SoDdGA, ACA) gyda’r nod o ehangu

Darllen mwy