Fel sefydliad sy’n cael Cyllid Craidd gan Lywodraeth Cymru tan ddiwedd mis Mawrth 2018, gall PONT gynnig gwasanaethau am ddim yn unol â’r blaenoriaethau sydd wedi’u datgan yn ein cynllun gwaith a thargedau sydd wedi’u pennu gan Lywodraeth Cymru. Cofiwch gysylltu â’ch Swyddog Rhanbarthol os hoffech drafod meysydd gwaith penodol.

Os na fyddwn yn gallu cynnig y cyngor am ddim rydych ei angen, mae gan PONT amrywiaeth o wasanaethau y gall eu cynnig am ffi i unigolion a sefydliadau. Cofiwch gysylltu ag un o’r Cydlynwyr os hoffech drafod yr opsiynau hyn.

Cyngor ar Bori

Fe allwn ni roi cyngor ar unrhyw fater sy’n gysylltiedig â phori safleoedd er lles bywyd gwyllt.

Gallwn helpu drwy adnabod a nodi angen seilwaith ar gyfer gwahanol dda byw, cynghori ar ddewis o dda byw, cysylltu â phorwyr lleol i ddod o hyd i dda byw a datblygu cynlluniau pori penodol i safle.

Coastal grazing with cattle

Cyngor Ecolegol

Gallwn ddarparu cyngor ecolegol ar reoli pori ar gyfer yr amrywiaeth lawn o gynefinoedd lled-naturiol, gan gynnwys glaswelltiroedd, ucheldiroedd, coetiroedd, mawndiroedd, rhostiroedd a thwyni tywod. Hefyd mae gennym brofiad o ddefnyddio da byw i adfer cynefinoedd sydd wedi’u hesgeuluso a chreu cynefinoedd newydd o dir wedi’i wella neu’i led-wella.

Gallwn ddarparu cyngor ac arweiniad ar effeithiau pori ar wahanol grwpiau tacsonomaidd a datrys gwrthdaro rhwng gwahanol anghenion pori rhywogaethau a chynefinoedd.
Consequences of responsible coastal grazing is good ecological impact

Rheoli Tir

Gallwn ddarparu cyngor ar reoli cynefinoedd lled-naturiol a thir cnydau ac wedi’i wella sy’n cael ei reoli’n ddwysach. Gallwn baratoi Cynlluniau Rheoli llawn, Cynlluniau Pori, Cynlluniau Rheoli Llosgi / Pori, Cynlluniau Fferm ac Amserlenni Gwaith.

Gallwn ddarparu esiamplau o Drwyddedau Pori a Chytundebau Rheoli.

Mae PONT wedi bod yn gweithio gyda phartneriaid ar ddatblygu dulliau Tâl am Ganlyniadau o weithredu gydag amaeth a’r amgylchedd. Mae gennym brofiad sylweddol o ddatblygu Amcanion Cadwraeth a Chanlyniadau Cynefinoedd a theilwra’r rhain i fod yn addas i anghenion lleol.

Ponies make excellent conservation grazing animals

Cyllid

Gallwn helpu gyda cheisiadau am gyllid, sy’n cynnwys pori, rheoli tir, ymgysylltu â’r gymuned leol neu ddatrys gwrthdaro yng nghefn gwlad, fel problemau gyda thanau gwyllt a rheoli cŵn.

Os yw PONT yn bartner gweithredol, gellid cynnig y gwasanaeth hwn am ddim neu am ffi isel.

Grazed coastal heath habitat, habitats such as these can attract funding

Monitro a Gwerthuso

Mae gennym ni brofiad o fonitro effeithiau ecolegol pori ar amrywiaeth o gynefinoedd. Gallwn gynnal astudiaethau sylfaen a monitro ailadroddus ar gynefinoedd a rhywogaethau mewn perthynas â rheoli pori.

Gallwn ddadansoddi a gwerthuso canlyniadau a darparu argymhellion ar reolaeth yn y dyfodol.

Gallwn ddosbarthu canlyniadau monitro a theilwra adroddiadau a gweithdai i ddiwallu anghenion cynulleidfaoedd.

Grazing cattle on land at Meirionnydd

Marchnata Cynnyrch Lleol

Gellir gwella’r elw ariannol i ffermwyr sy’n rhoi da byw i bori er lles natur, drwy farchnata cynnyrch â brand lleol o giât y fferm i siopau lleol.

Mae gan PONT brofiad o helpu ffermwyr i ffurfio grwpiau marchnata a chydweithio â cholegau lleol a chyrff grantiau i hyfforddi cynhyrchwyr mewn marchnata a gwaith cigydd, gan sefydlu brandiau cynnyrch lleol a chreu marchnad.
White cattle grazing at Dinefwr Park in Llandeilo

Gwaith Cymunedol

Mae gan PONT brofiad sylweddol o weithio â chymundau lleol ac ysgogi diddordeb a brwdfrydedd dros bori gan dda byw a byd natur. Hefyd rydym wedi ymwneud â sicrhau atebion i faterion anodd mewn cymunedau lleol, fel yr heriau sy’n codi rhwng pobl sy’n mynd â’u cŵn am dro a’r gymuned ffermio.

Gallwn gynnig help gyda threfnu digwyddiadau, arolygon, gweithgareddau addysgol a meithrin partneriaethau sy’n ceisio dod â gwahanol aelodau’r gymuned at ei gilydd a sicrhau gwell dealltwriaeth o’n tirlun ffermio.

Grazed landscape around Carreg Cennen Carmarthenshire

Hyfforddiant

Mae PONT wedi datblygu nifer o gyrsiau sydd ar gael ar y dudalen hyfforddi a gellir eu cyflwyno i sefydliadau, partneriaethau neu unigolion.

Hefyd gallwn ddarparu’r cwrs Archwilio Stoc sydd wedi’i achredu gan Lantra