Dolenni Defnyddiol

Sefydliad a Cyfeiriad y Wefan Disgrifiad Adnoddau
The Sustainable Food Trust The Sustainable Food Trust, founded by Patrick Holden, is a global voice for sustainable food systems, aiming to empower communities with sustainable ideas, and push for government policy changes. Leadership and Collaboration, Research and Policy, Communications
Pasture for life – Cymdeithas i Dda Byw sy’n cael eu Bwydo ar Borfa Mae’r Gymdeithas i Dda Byw sy’n cael eu Bwydo ar Borfa’n dod â ffermwyr Prydain sydd wedi ymrwymo i gynhyrchu bwyd o ansawdd uchel mewn ffordd fwy naturiol at ei gilydd. Pasture for Life It can be done The farm business case for feeding ruminants just on pasture – Ionawr 2016
Leaf – Yn Cysylltu’r Amgylchedd a Ffermio LEAF (Linking Environment And Farming) yw’r prif sefydliad sy’n hybu amaethyddiaeth, bwyd a ffermio cynaliadwy. Rydym yn helpu ffermwyr i gynhyrchu bwyd da, gyda gofal ac i safonau amgylcheddol uchel, ac maent yn cael eu hadnabod mewn siopau gyda logo LEAF Marque. Amrywiaeth o fideos ar bynciau ffermio amrywiol, Adroddiadau Blynyddol, Adroddiad Effeithiau Byd-eang LEAF
Fforwm Ewropeaidd ar gyfer Cadwraeth Natur a Goruchwyliaeth  EFNCP yw’r unig sefydliad Ewropeaidd sy’n canolbwyntio ar gynnal ffermio da byw dwysedd isel. Mae’r math hwn o ffermio’n eang ar dir llai cynhyrchiol mewn llawer o wledydd Ewropeaidd, gan ddefnyddio porfeydd a dolydd lled-naturiol fel rheol. Dyma’r ffermio i warchod bioamrywiaeth pwysicaf ledled Ewrop, ac ar gyfer gwasanaethau amgylcheddol eraill, fel rheoli dalgylchoedd dŵr ac atal tanau gwyllt. Cylchgrawn La Canada, amrywiaeth eang o gyhoeddiadau ac adroddiadau ar y wefan, fideos prosiect.
Sefydliad ar gyfer Tir Comin Mae’r Sefydliad ar gyfer Tir Comin yn elusen gofrestredig sydd wedi’i sefydlu i warchod manteision cyhoeddus tir comin bugeiliol. Taflenni Ffeithiol ar Dir Comin, Llawlyfr Hwsmonaeth Defaid Mynydd yn Lloegr
Cymdeithas Glaswelltiroedd Prydain Mae BGS yn sefydliad aelodaeth sy’n gweithredu fel fforwm cyfathrebu, drwy ddigwyddiadau a chyhoeddiadau, i sicrhau defnydd proffidiol a chynaliadwy o laswellt a phorthiant. Cylchgrawn Grass and Forage Farmer, Gweithrediadau Cynhadledd – pynciau amrywiol – rhaid talu am yr holl gyhoeddiadau.
Cymdeithas Ceffylau Prydain Darparu gwasanaethau lles i geffylau a chyngor i berchnogion. Rydym yn ymgyrchu ac yn lobïo ar ran materion marchogol allweddol er lles yr holl geffylau a marchogion ac yn cynnig system gymeradwyaeth a phrif gymwysterau marchogol y byd. Cyrsiau a gwybodaeth ar reoli glaswelltiroedd er lles ceffylau, gan gynnwys rheoli glaswelltiroedd ar gyfer ceffylau a blodau gwyllt
Cymdeithas Merlod a Chobiau Cymru Wedi’i sylfaenu yn 1901, Cymdeithas Merlod a Chobiau Cymru yw’r Gymdeithas fwyaf ym Mhrydain ar gyfer Bridiau Brodorol. Gwybodaeth am fridiau
Ymddiriedolaeth Goroesiad Bridiau Prin  Diogelu dyfodol bridiau prin a brodorol o dda byw ar ffermydd  Archif GAP
Comisiwn Coedwigaeth yr Alban  Asiantaeth statudol Pecyn Adnoddau ar Bori Coetiroedd
Sefydliad a Cyfeiriad y Wefan Disgrifiad Adnoddau
Dolydd Gwych Save Our Magnificent Meadows’ yw prosiect partneriaeth mwyaf y DU ar gyfer trawsnewid ffawd dolydd o flodau gwyllt sy’n diflannu, glaswelltiroedd a bywyd gwyllt. Mae’r bartneriaeth yn cael ei harwain gan Plantlife Nodiadau cyfarwyddyd ar gynefinoedd glaswelltir, gwybodaeth dechnegol i gynghorwyr
Rhaglen Burren Dyma amcanion Rhaglen Burren: sicrhau rheolaeth amaethyddol gynaliadwy ar dir amaethyddol sydd o werth mawr i fyd natur yn y Burren; cyfrannu at reolaeth bositif ar dirwedd a threftadaeth ddiwylliannol Burren. Canllawiau Arfer Gorau, Cynlluniau Ffermio, Adroddiadau Blynyddol
Sefydliad a Cyfeiriad y Wefan Disgrifiad
Canolfan Gadwraeth Fferm Denmarc Cyrsiau mewn ecoleg, cadwraeth a sgiliau gwledig
Canolfan Astudio Parc Cenedlaethol Eryri – Plas Tan-y-bwlch Cyrsiau hyfforddiant proffesiynol, gan gynnwys rheoli pori ar gyfer cadwraeth safleoedd
Cymdeithas Glaswelltiroedd Prydain Cynadleddau, dyddiau arddangos a digwyddiadau – pynciau amrywiol ar reoli glaswelltiroedd
Cymdeithas Ceffylau Prydain Cyrsiau a gwybodaeth ar reoli glaswelltiroedd er lles ceffylau, gan gynnwys rheoli glaswelltiroedd ar gyfer ceffylau a blodau gwyllt