Am ein Hyfforddiant

Mae PONT yn cyflwyno amrywiaeth o gyrsiau hyfforddi proffesiynol ar gyfer gwahanol gynulleidfaoedd. Mae’r cyrsiau’n cynnwys modiwlau fel eich bod chi’n gallu creu portffolio o wybodaeth drwy ddewis y rhai priodol.

Hefyd gallwn addasu cyrsiau i ddiwallu eich anghenion chi. Os hoffech i PONT gyflwyno cwrs i chi, cofiwch gysylltu a bydd cyfle i ni drafod.

Ein Hyfforddwyr

Rheolir ein hyfforddiant gan Hilary Kehoe ac mae gan staff eraill gymwysterau a phrofiad hyfforddi. Maen nhw’n cydweithio â ffermwyr ac eraill sydd â gwybodaeth berthnasol i roi sylfaen eang o brofiad.

Pwy ydym yn eu hyfforddi?

Gweithwyr cadwraeth proffesiynol, rheolwyr da byw, staff y gwasanaeth tân, heddluoedd, myfyrwyr, gwirfoddolwyr a ffermwyr ac unrhyw un arall sydd â diddordeb.

Y peth gorau yw ein bod yn gallu cynnig hyfforddiant yn unrhyw le yng Nghymru – cysylltwch i drafod eich anghenion hyfforddi gyda Hilary.


Aynglyn a’n Cyrsiau

Archwiliwr stoc

 • Achredwyd gan LANTRA
 • Hyd: 1 diwrnod
 • Ble: taith gerdded ar fferm, sesiynau ymarferol a dosbarth
 • Yn cynnwys: Pob agwedd ar archwilio stoc
 • Sylw: “Rhagorol a defnyddiol iawn – yn cynnwys POB maes – ymarferol a theori”.

CYRSIAU PROFFESIYNOL PONT

 • Hyd: 1 diwrnod
 • Ble: Ar y fferm, gwarchodfeydd natur ac yn y dosbarth, gyda chyfraniad gan asiantau tir neu undebau ffermio.
 • Yn cynnwys: Everything you need to know to help you understand farmers, stock management and farming systems from farm finances to what stock to graze where.
 • Sylwadau: “Wedi bod yn aros am hyn ers blynyddoedd! Roedd yn rhoi popeth mewn cyd-destun”.
 • Hyd: 1 neu 2 ddiwrnod – gan ddibynnu ar y manylder gofynnol.
 • Ble: Ar y fferm, gwarchodfeydd natur ac yn y dosbarth.
 • Yn cynnwys: Trafod gyda staff safle a’r porwr a gwybodaeth am wahanol opsiynau a dulliau ar gyfer pori a rheoli da byw er lles cadwraeth natur mewn amrywiaeth o gynefinoedd.
 • Sylwadau: – “Cyflwyniad da i bori cadwraeth – mae’n grêt clywed gan borwyr a rheolwyr ar wahanol safleoedd.”
Pori Porfeydd llawn Brwyn a Gwellt y Gweunydd a Phori
i adfer coetiroedd

 • Hyd:1 diwrnod
 • Ar y fferm, gwarchodfeydd natur ac yn y dosbarth
 • Yn cynnwys: Gwybodaeth am gynefinoedd a rhywogaethau ac opsiynau ar gyfer rheoli, gan gynnwys drwy bori. Mae’n edrych ar economeg pori gan dda byw a hefyd yr heriau a’r cyfleoedd.
 • Ynefinoedd newydd i gael eu hychwanegu yn 2018 gan gynnwys Pori a rheoli glaswelltiroedd a rhostiroedd arfordirol a Thechnegau adfer glaswelltiroedd
 • Sylwadau: “Roedd hwn yn gyfle defnyddiol iawn i ddysgu gan ymarferwyr eraill ac i edrych ar dechnegau rheoli.”


CYRSIAU NEWYDD AR GYFER GWANWYN 2018

 • Cynulleidfa: Ffermwyr, Gweithwyr cadwraeth proffesiynol a myfyrwyr
 • Canlyniadau dysgu: Dealltwriaeth o sut i reoli a defnyddio tir ymylol i wella’r defnydd gan y fferm ac i fod o fudd i gadwraeth
 • Mae’r cwrs yma wedi’i gynllunio ar gyfer haf 2018
 • Cynulleidfa: Y cyhoedd yn gyffredinol, Sefydliadau
 • Canlyniadau dysgu: Datblygu dull cyffredin o reoli cŵn a’u perchnogion er mwyn cynnal pori ar safleoedd cyhoeddus.
 • Mae’r cwrs yma wedi’i gynllunio ar gyfer haf 2018