Teithiau Cerdded Cynnal a Chadw

Cliciwch ar y llun i agor y daith gerdded

Taith-gerdded-Commins-Coch
Teithiau cerdded ar hawliau tramwy cyhoedduso amgylch Commins Coch
Map wedi'i dynnu â llaw Melinbyrhedyn
Taith-Melinbyrhedyn

Proffil

Jenny Dingle – Arweinydd Teithiau Cerdded Cynnal a Chadw

Rydw i wedi arwain teithiau cerdded i Ddolau Dyfi dros y blynyddoedd diwethaf. Yn bennaf rydyn ni’n cynnal teithiau cerdded cynnal a chadw llwybrau, yn clirio mieri, prysgwydd a changhennau sy’n hongian yn isel o lwybrau cyhoeddus a llwybrau marchogaeth. Bu rhai teithiau cerdded gyda siaradwyr gwadd hefyd, sydd wedi siarad am y tir, y bobl a hanes y llefydd rydyn ni’n mynd iddyn nhw, a sesiwn neu ddau ar sgiliau map i annog pobl i godi allan i ddod o hyd i’w hawliau tramwy gan ddefnyddio map.

Rydw i wedi mwynhau’r grwpiau sy’n dod ar y teithiau cerdded hyn yn fawr iawn a rhyngom rydyn ni wedi agor milltiroedd o hawliau tramwy cyhoeddus a oedd wedi gordyfu yn flaenorol. Un o’r profiadau roddodd y mwyaf o bleser i mi oedd treulio ychydig oriau caled yn torri drwy lystyfiant i agor llwybr cyhoeddus anweledig ac amhosibl ei gerdded yn flaenorol; wrth i ni eistedd am ginio ar y diwedd, cerddodd criw heibio ar ôl dod o hyd i’r llwybr yn hawdd iawn, a heb gael unrhyw drafferth yn ei gerdded.

Rydw i’n frwd iawn dros gadw ein hawliau tramwy hanesyddol ar agor ac annog pobl i’w defnyddio. Rydw i hefyd yn poeni’n fawr am sicrhau cysylltiadau da rhwng y gymuned ffermio a phobl sy’n defnyddio’r hawliau tramwy ar gyfer hamdden. Mae gweithio i Ddolau Dyfi wedi bod yn wych yn hyn o beth oherwydd mae’r sefydliad wedi gallu cynnig helpu ffermwyr i gyflawni eu gofyniad i gadw hawliau tramwy ar agor ac mae’n dda i’n grŵp ni wybod bod y gwaith rydyn ni’n ei wneud yn cael ei groesawu gan bawb.

Jenny Dingle

Gweithgareddau gwirfoddolwyr

Rhwng mis Ebrill 2021 a mis Chwefror 2023 cafodd 33 o ddyddiau gweithgarwch gan wir-foddolwyr eu cynnal gan Reolwr Gwirfoddolwyr Dolau Dyfi Rhodri Wigley gyda chyfartaledd o 3 o bobl ym mhob gweithgaredd.

Oherwydd Covid ni ddechreuodd y gweithgareddau gwirfoddoli tan y Gwanwyn yn 2021. Unwaith iddynt ddechrau roedd y nifer oedd yn bresennol yn amrywio rhwng 1 ac 8. Roedd grŵp craidd o wirfoddolwyr ymroddedig yn mynychu’n rheolaidd.

The work of the volunteers has been inspirational and included:

  • clirio llwybrau troed sydd wedi gordyfu’n arw,
  • codi waliau cerrig,
  • clirio rhedyn a phrysgwydd,
  • plygu gwrychoedd
  • ac adeiladu a gosod giât afon.

Digwyddodd rhywfaint o’r gweithgarwch ar ffermydd neu lwybrau mynediad yr oedd y prosiect yn gweithio arnynt; gwnaed gwaith arall ar safleoedd newydd fel mynwent neu ar ffermydd lleol lle’r oedd cyfleoedd ar gael i ddysgu sgiliau newydd.

Gobeithio bod y cyfleoedd a ddarparwyd gan y prosiect wedi helpu’r gwirfoddolwyr i ddatblygu sgiliau yn ogystal â mwynhau ac elwa o’r gweithgareddau anffurfiol, cyfei

Proffil

Rhodri Wigley – Rheolwr Gwirfoddolwyr Dolau Dyfi

Rydw i wedi bod yn rheoli’r rhaglen gwirfoddolwyr ers mis Ebrill, ac yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf, rydyn ni wedi ailadeiladu llawer o fetrau o waliau cerrig, plygu gwrychoedd, agor llawer o lwybrau troed wedi gordyfu, adeiladu llifddorau a chlirio coed mewn mynwent er budd planhigion is a blodau.

Rydw i wedi mwynhau gweithio gyda’r gwirfoddolwyr yn fawr a dod i adnabod pobl newydd yn ogystal â cheisio trosglwyddo fy ngwybodaeth am y sgiliau gwledig amrywiol iddyn nhw.

Mae’r adborth gan y gwirfoddolwyr wedi bod yn gadarnhaol iawn, gyda llawer yn dweud bod y gwaith o fudd i’w lles meddyliol yn ogystal â’u lles corfforol.

Roedd y perchnogion tir bob amser yn ddiolchgar iawn am y gwaith a gwblhawyd ar eu tir.

Rhodri Wigley