Tir a Môr Llŷn partnership – Open Farm Event

Tir a Môr Llŷn partnership - Open Farm Event pont cymruPromoting the important role farming has in conserving the countryside and helping nature was the most important message shared at the successful Open Farm Event held at Cwrt, the  National Trust Farm near Aberdaron on Bank Holiday Monday.

The sunshine helped to attract many local people and visitors who were able to enjoy activities such as a farm walk, a fun dog show, sheep dog demonstrations and lots of arts and crafts. The event was organised by the National Trust and PONT and supported by the farmer as part of the Tir a Môr Llŷn partnership project.

Tir a Môr Llŷn partnership - Open Farm Event pont cymru

This project is funded by the EU through the Welsh Government’s Sustainable Management Scheme and is coordinated by Gwynedd Council. Over the next 2 years the Partnership will work together with local farmers and communities to improve connectivity in coastal areas to benefit wildlife, farming and recreational users and develop best practice that can be shared with other coastal communities.

There was much praise for the open farm event including one visitor asking if it was an annual event and if not then suggesting that it should be.

Partneriaeth Tir a Môr Llŷn – Digwyddiad Fferm Agored

Tir a Môr Llŷn partnership - Open Farm Event PONT CymruHybu’r rôl bwysig sydd gan ffermio mewn gwarchod cefn gwlad a helpu byd natur oedd y neges bwysicaf a rannwyd yn y Digwyddiad Fferm Agored llwyddiannus a gynhaliwyd yn Cwrt, Fferm yr  Ymddiriedolaeth Genedlaethol ger Aberdaron ar ddydd Llun Gŵyl y Banc. Roedd yr haul o help i ddenu llawer o bobl leol ac ymwelwyr a gafodd gyfle i fwynhau gweithgareddau fel taith fferm, sioe gŵn hwyliog, arddangosfeydd cŵn defaid a llawer o gelf a chrefft. Trefnwyd y digwyddiad gan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol a PONT a’i gefnogi gan y ffermwr fel rhan o brosiect partneriaeth Tir a Môr Llŷn.

Tir a Môr Llŷn partnership - Open Farm Event National TrustMae’r prosiect yn cael ei gyllido gan yr UE drwy Gynllun Rheolaeth Gynaliadwy Llywodraeth Cymru ac mae’n cael ei gydlynu gan Gyngor Gwynedd. Yn ystod y 2 flynedd nesaf, bydd y Bartneriaeth yn cydweithio gyda ffermwyr a chymunedau lleol er mwyn gwella cysylltedd ar hyd ardaloedd arfordirol, i fod o fudd i fywyd gwyllt, ffermwyr a defnyddwyr hamdden ac i ddatblygu arferion gorau y gellir eu rhannu â chymunedau arfordirol eraill.

Roedd llawer o ganmol i’r digwyddiad fferm agored, gan gynnwys un ymwelydd yn holi a oedd yn ddigwyddiad blynyddol ac, os nad oedd, yn awgrymu y dylai fod.

Contact us

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>