Pwy yw’r staff?

Julia Korn – Cydlynydd PONT

Fe ymunais i â PONT ym mis Tachwedd 2015, yn fuan ar ôl gadael Cyfoeth Naturiol Cymru, ac rydw i’n rhannu swydd gyda Jan Sherry.

Fel Cydlynydd PONT, rydw i’n gyfrifol am yr holl reolaeth weithredol a gwneud penderfyniadau ar ran PONT. Hefyd rydw i’n edrych ar gyfleoedd i ddiogelu dyfodol PONT drwy arian grant a thrwy ddatblygu gweithgareddau a gwasanaethau busnes PONT. Rydw i’n teimlo’n angerddol iawn am waith PONT ac yn credu’n gryf bod tir cyffredin sylweddol yn bodoli rhwng y gymuned ffermio a’r rhai sy’n gweithio ym maes cadwraeth natur.

Mae pori’n hanfodol i’r ddau a gall PONT wneud byd o wahaniaeth ar y tir i greu llawer o fanteision amrywiol. Cyn ymuno â PONT, roeddwn i’n gweithio i Bartneriaeth Bioamrywiaeth Cymru ac wedyn i CCGC/CNC am 14 o flynyddoedd.

Roeddwn i’n cefnogi gweithredu’n lleol er lles bioamrywiaeth, yn cyfrannu at bolisïau bioamrywiaeth, yn cynnal hyfforddiant a chynadleddau ac yn rheoli cyllid.

Julia Korn

Julia Korn

Hilary Kehoe – Cydlynydd PONT a Swyddog Datblygu Rhanbarthol Gogledd Cymru

Fe ymunais i â PONT yn 2008 pan wnes i ddechrau gweithredu cynllun pori lleol Ynys Môn. Roedd y cynllun hwn yn cynnwys gweithio i sefydlu cynllun marchnata lleol a brand ‘Cyfeillgar i Fywyd Gwyllt’ ar gyfer cynnyrch lleol.

Hefyd roeddwn i’n helpu gyda phrosiect Partneriaeth Tirlun Llŷn o dan Gronfa Dreftadaeth y Loteri a’r prosiect Cronfa Natur ar bori a gwaith rheoli cynefinoedd. Ar hyn o bryd rydw i’n rhannu swyddi fel Cydlynydd PONT a Swyddog Datblygu Rhanbarthol Gogledd Cymru ac mae gen i gyfrifoldeb penodol am hyfforddiant a chyswllt â ffermwyr.

Prif ffocws fy rôl ranbarthol i ydi hwyluso pori ledled Gogledd Cymru a gweithio gyda sefydliadau ac unigolion i sefydlu cynlluniau pori lleol. Hefyd rydw i’n ffermio gartref gyda fy nheulu yng Ngogledd Cymru, yn hwsmona gwartheg, defaid a merlod ar dir er budd bywyd gwyllt.

Hilary Kehoe

Hilary Kehoe

Jan Sherry – Cydlynydd PONT a Swyddog Datblygu Rhanbarthol Gogledd Cymru

Fe ymunais i â PONT ym mis Tachwedd 2015, yn fuan ar ôl gadael Cyfoeth Naturiol Cymru (CCGC gynt) lle roeddwn i wedi bod yn gweithio am 15 mlyned fel Ecolegydd Rhostiroedd.

Fel Cydlynydd PONT, yn rhannu swydd gyda Julia a Hilary, rydw i’n rheoli’r gwaith o ddydd i ddydd o redeg rhaglen arian craidd Llywodraeth Cymru. Hefyd rydw i’n darparu arweiniad ecolegol i staff ledled Cymru ac yn arwain ar GIS a mapio.

Rydw i’n gweithio’n rhan amser fel Swyddog Datblygu Rhanbarthol Gogledd Cymru gyda Hilary ac yn y rôl yma, mae fy ffocws penodol i ar ddatblygu canlyniadau cadwraeth mewn prosiectau ar raddfa tirlun, a chynghori ar reoli a monitro cynefinoedd.

Mae gen i brofiad o weithio gyda phrosiectau cymunedol a phobl ifanc ac rydw i’n helpu i gyflwyno rhaglen ranbarthol o ddigwyddiadau cyhoeddus a hyfforddiant.

Jan Sherry

Jan Sherry

Emma Douglas – Swyddog Datblygu Rhanbarthol De Cymru – PONT

Fe ymunais i â PONT yn 2012 ac ar hyn o bryd rydw i’n gweithio i hwyluso pori ledled De Cymru er lles ffermwyr, cymunedau a byd natur.

Fe wnes i dyfu i fyny ar Benrhyn Gŵyr ac rydw i’n parhau i helpu gyda rheoli buches fechan o wartheg duon Cymreig a Dexter a cheffylau ar fferm y teulu. Yn ddiweddar rydw i wedi sefydlu busnes o’r enw ‘Gower Meadow Beef’ yn gwerthu eidion pori cadwraeth wedi’i fwydo ar borfa.

Rydw i’n trefnu pori ar safleoedd pwysig er lles cadwraeth natur ar Benrhyn Gŵyr ac yn Ne Sir Gaerfyrddin, gan ddefnyddio gwartheg a merlod mynydd. Roeddwn i’n arfer gweithio i’r Ymddiriedolaeth Cadwraeth Ystlumod ar eu prosiect monitro Amaeth Amgylcheddol, Tir Gofal, cyn ymuno â PONT.

Roeddwn yn brif Swyddog Prosiect y Prosiect a Gyllidwyd gan Ddyfarniad BIFFA ar Gomin Coity Wallia, Pen-y-bont ar Ogwr, De Cymru.

Emma Douglas

Emma Douglas