Pwy yw’r staff?

Jan Sherry – Uwch Reolwr PONT (Ecoleg)

Mae Jan yn arwain ar gyngor am gynefinoedd a bioamrywiaeth yn PONT. Hefyd mae gan Jan gyfrifoldebau Adnoddau Dynol a rheoli prosiectau a chontractau a hi yw’r Rheolwr Prosiect ar gyfer Prosiect Cynllun Rheoli Cynaliadwy ‘Dolau Dyfi’.

Arferai Jan weithio i Gyngor Cefn Gwlad Cymru (CCGC) ac, yn ddiweddarach, Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) am 15 mlynedd fel Ecolegydd Rhostiroedd ac yn ddiweddarach yn gofalu am gynefinoedd ucheldir ehangach. Ar ôl gadael CNC daeth i’w rôl yn PONT a hefyd sefydlodd ei hun fel ymgynghorydd annibynnol.

Mae Jan yn arbenigwr cydnabyddedig ar reoli rhostiroedd ac ucheldiroedd Cymru ac yn y rôl honno mae’n arwain gweithgarwch amrywiol PONT. Ymhlith yr esiamplau mae cynhyrchu llawlyfr rheoli creigafal ar gyfer CNC ac arolwg, gwaith cynghori ar gyfer Prosiect Cysylltiadau Elan yng Nghanolbarth Cymru, a chefnogi amrywiaeth o brosiectau eraill i ddatblygu a gweithredu eu prosiectau. Mae Jan wedi ymwneud â datblygu Cynllun Talu Am Ganlyniadau yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol ar Benrhyn Llŷn ac mae wedi darparu cyngor a chefnogaeth ymarferol a thechnegol i’r ffermwyr cysylltiedig.

Jan Sherry

Julia Korn – Uwch Reolwr PONT (Busnes)

Mae Julia yn arwain ar Reolaeth ariannol, codi arian a digwyddiadau. Mae ganddi hefyd gyfrifoldebau Adnoddau Dynol a rheoli prosiectau a chontractau.

Cyn ymuno â PONT, roedd Julia yn gweithio i CCGC a CNC yn ddiweddarach, ers 2001. Cefnogodd y gwaith o sefydlu a chyflwyno Partneriaethau’r Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth Lleol yng Nghymru, ac esblygiad Partneriaeth Bioamrywiaeth Cymru. Yn 2010, daeth yn Uwch Swyddog Polisi Bioamrywiaeth CCGC. Hefyd yn CCGC/CNC sefydlodd a rheolodd Julia y gronfa Ecosystemau Cadarn rhwng 2011 a 2015.

Mae Julia yn defnyddio ei gwybodaeth a’i phrofiad o waith partneriaeth a’i rhwydweithiau helaeth i drefnu a chynnal digwyddiadau fel cynadleddau PONT yn 2017 a 2018 a’r gweithdy Rheoli Creigafal yn 2019. Hefyd mae Julia yn arwain ar hybu gwaith PONT ac mae’n chwarae rôl weithredol mewn chwilio am gydweithredu a chyfleoedd newydd er mwyn cefnogi a dylanwadu ar yr amrywiaeth o sefydliadau a phrosiectau ledled Cymru. Mae hyn yn cynnwys gweithio gyda sefydliadau fel y Gymdeithas Da Byw Bwydo ar Borfa, Butterfly Conservation, Plantlife, awdurdodau lleol amrywiol a CNC.

Julia Korn

Hilary Kehoe – Uwch Reolwr PONT  (Amaethyddiaeth)

Mae Hilary yn arwain ar gyngor ar ffermio a phori a gweithgareddau hyfforddi yn PONT a hefyd mae ganddi gyfrifoldebau rheoli contractau. Hefyd mae Hilary yn arwain ar gyfraniad PONT at brosiect ‘Cwlwm Seiriol’ sy’n cael ei gyllido gan y Loteri Fawr a’i weithredu gan Menter Môn.

Mae gan Hilary brofiad helaeth iawn o weithio i sefydlu pori cadwraeth ac arferion pori cyfeillgar i natur eraill ledled Cymru a thu hwnt. Ymhlith yr esiamplau mae datblygu prosiect CDL Ynys Cybi a datblygu a chyflwyno prosiectau Cynllun Rheoli Cynaliadwy Tir a Môr Llŷn ac Uwch Gwyrfai. Mae Hilary yn cyflwyno amrywiaeth o gyrsiau pori, gan gynnwys cwrs Archwilio Stoc achrededig Lantra a chwrs Pori Cadwraeth PONT ei hun ac mae’n gallu datblygu hyfforddiant pwrpasol ar gyfer sefydliadau, prosiectau a busnesau ar gais.

Mae Hilary Kehoe yn ffermio gyda’i theulu ger Bethesda, yn rhedeg mentrau gwartheg a defaid sy’n gweithio ar draws Ynys Môn a Gwynedd i reoli cadwraeth. Mae wedi gweithio i PONT ers 2008 a’i swydd gyntaf oedd cydlynu a rheoli cynllun pori lleol Partneriaeth Anifeiliaid Pori Ynys Môn. Roedd y cynllun hwn yn cynnwys gweithio i sefydlu cynllun marchnata lleol a brand ‘Cyfeillgar i Fywyd Gwyllt’ ar gyfer cynnyrch lleol. Hefyd mae Hilary yn Gadeirydd y Rhwydwaith Ffermio Cyfeillgar i Natur yng Nghymru.

Hilary Kehoe

Emma Douglas – Swyddog Datblygu Rhanbarthol De Cymru – PONT

Emma yw Swyddog Datblygu Rhanbarthol De Cymru. Mae Emma yn hwyluso pori a rheolaeth gysylltiedig ledled De Cymru er budd ffermwyr, cymunedau a byd natur. Mae Emma yn aelod hynod wybodus a medrus o staff sy’n defnyddio ei phrofiad a’i rhwydweithiau helaeth i ganfod cyfleoedd, ac mae’n cefnogi arferion pori cyfeillgar i natur. Mae Emma yn gweithio gydag amrywiaeth o unigolion preifat, grwpiau, sefydliadau, prosiectau a busnesau ac mae’n fedrus am ddod â phobl at ei gilydd, datrys problemau a chanfod atebion. Mae Emma yn cefnogi rhaglenni addysg a hyfforddiant perthnasol fel ymgyrch Paid Llosgi Bernie Gwasanaeth Tân De a Gorllewin Cymru.

Mae Emma wedi llwyddo i ddatblygu ffyrdd arloesol o roi sylw i faterion sy’n gallu atal pori. Ymhlith yr esiamplau mae treialu’r defnydd o goleri GPS ar wartheg er mwyn helpu gydag archwilio stoc mewn ardaloedd anghysbell a chefnogi gosod ffensys anweledig i gadw gwartheg yn pori tir comin oddi wrth ffyrdd. Ar hyn o bryd mae Emma yn ymwneud â rheoli dolydd ar Benrhyn Gŵyr drwy bori a chefnogi Grŵp Dolydd Gŵyr ac mae’n Fentor Cymheiriaid gydag Adfywio Cymru.

Cafodd Emma ei magu ar Benrhyn Gŵyr ac mae’n parhau i helpu gyda rheoli buches fechan o wartheg duon Cymreig a cheffylau ar fferm y teulu. Mae Emma yn ymgymryd â phori cadwraeth gyda’i gwartheg Dexter ei hun a’i merlod ac mae’n gweithredu busnes bach llwyddiannus, ‘Eidion Dolydd Gŵyr’. Arferai weithio i’r Ymddiriedolaeth Cadwraeth Ystlumod ar eu prosiect monitro Amaeth Amgylcheddol, Tir Gofal, cyn ymuno â PONT yn 2012. Emma oedd Swyddog Prosiect y Prosiect a Gyllidwyd gan Ddyfarniad BIFFA ar Gomin Coity Wallia, Pen-y-bont ar Ogwr, De Cymru.

Emma Douglas

Richard Jones – Swyddog Prosiect Dolau Dyfi

Fe wnes i ymuno â PONT ym mis Ionawr 2020 fel y Swyddog Prosiect ar gyfer Prosiect Cynllun Rheolaeth Gynaliadwy Dolau Dyfi yng nghanolbarth Cymru, yn cael ei gyllido gan yr UE. Fi fydd y prif bwynt cyswllt ar gyfer y prosiect ac rwy’n gweithio yn Y Plas ym Machynlleth. I gael gwybod mwy am y prosiect edrychwch ar dudalen Dolau Dyfi ar y wefan hon.

Cyn gweithio i PONT ar brosiect Dolau Dyfi, roedd gen i gwmni contractio bychan yn arbenigo mewn ffensio, walio, gosod giatiau, gwaith ar lwybrau troed, plannu coed a chlirio llwyni. Yn y gorffennol, rydw i hefyd wedi gweithio i Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri fel swyddog gyda’u cynllun amaeth-amgylcheddol, “Rhaglen Tir Eryri”, gyda’r grant yn cynorthwyo pob math o wahanol brosiectau i wella’r dirwedd, bioamrywiaeth a’r amgylchedd.

Gartref mae gen i fuches fechan o wartheg eidion ar y fferm deuluol, gyda 60 o wartheg “Shetland” yn bennaf, sydd wedi’u dewis nid yn unig am eu gallu o ran pori cadwraeth, ond hefyd am eu bod yn wartheg tawel iawn, yn hawdd gofalu amdanynt ac mae’r costau cynnal a chadw yn isel. Hefyd mae gennym ni Ferlod Cymreig (Adran B) ac rydym yn arddangos ac yn bridio’r rhain.

Rydw i’n eithaf prysur yn fy nghymuned leol ac wedi bod ar Fwrdd Llywodraethwyr Ysgol Bro Idris ers i’r ysgol agor fel Ysgol Pob Oed yn 2017. Rydw i hefyd yn hyfforddi tîm pêl droed dan 12 oed Dolgellau.

Rydw i’n edrych ymlaen at fy her newydd o weithio ar brosiect Dolau Dyfi. Mae’n gyfle cyffrous i gyfarfod pobl newydd, cyfrannu at yr economi leol a chael effaith ar yr ecoleg leol.

Richard Jones