Pwy yw’r staff?

Jan Sherry – Uwch Reolwr PONT (Ecoleg)

Mae Jan yn arwain ar gyngor am gynefinoedd a bioamrywiaeth yn PONT. Hefyd mae gan Jan gyfrifoldebau Adnoddau Dynol a rheoli prosiectau a chontractau a hi yw’r Rheolwr Prosiect ar gyfer Prosiect Cynllun Rheoli Cynaliadwy ‘Dolau Dyfi’.

Arferai Jan weithio i Gyngor Cefn Gwlad Cymru (CCGC) ac, yn ddiweddarach, Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) am 15 mlynedd fel Ecolegydd Rhostiroedd ac yn ddiweddarach yn gofalu am gynefinoedd ucheldir ehangach. Ar ôl gadael CNC daeth i’w rôl yn PONT a hefyd sefydlodd ei hun fel ymgynghorydd annibynnol.

Mae Jan yn arbenigwr cydnabyddedig ar reoli rhostiroedd ac ucheldiroedd Cymru ac yn y rôl honno mae’n arwain gweithgarwch amrywiol PONT. Ymhlith yr esiamplau mae cynhyrchu llawlyfr rheoli creigafal ar gyfer CNC ac arolwg, gwaith cynghori ar gyfer Prosiect Cysylltiadau Elan yng Nghanolbarth Cymru, a chefnogi amrywiaeth o brosiectau eraill i ddatblygu a gweithredu eu prosiectau. Mae Jan wedi ymwneud â datblygu Cynllun Talu Am Ganlyniadau yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol ar Benrhyn Llŷn ac mae wedi darparu cyngor a chefnogaeth ymarferol a thechnegol i’r ffermwyr cysylltiedig.

Jan Sherry

Julia Korn – Uwch Reolwr PONT (Busnes)

Mae Julia yn arwain ar Reolaeth ariannol, codi arian a digwyddiadau. Mae ganddi hefyd gyfrifoldebau Adnoddau Dynol a rheoli prosiectau a chontractau.

Cyn ymuno â PONT, roedd Julia yn gweithio i CCGC a CNC yn ddiweddarach, ers 2001. Cefnogodd y gwaith o sefydlu a chyflwyno Partneriaethau’r Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth Lleol yng Nghymru, ac esblygiad Partneriaeth Bioamrywiaeth Cymru. Yn 2010, daeth yn Uwch Swyddog Polisi Bioamrywiaeth CCGC. Hefyd yn CCGC/CNC sefydlodd a rheolodd Julia y gronfa Ecosystemau Cadarn rhwng 2011 a 2015.

Mae Julia yn defnyddio ei gwybodaeth a’i phrofiad o waith partneriaeth a’i rhwydweithiau helaeth i drefnu a chynnal digwyddiadau fel cynadleddau PONT yn 2017 a 2018 a’r gweithdy Rheoli Creigafal yn 2019. Hefyd mae Julia yn arwain ar hybu gwaith PONT ac mae’n chwarae rôl weithredol mewn chwilio am gydweithredu a chyfleoedd newydd er mwyn cefnogi a dylanwadu ar yr amrywiaeth o sefydliadau a phrosiectau ledled Cymru. Mae hyn yn cynnwys gweithio gyda sefydliadau fel y Gymdeithas Da Byw Bwydo ar Borfa, Butterfly Conservation, Plantlife, awdurdodau lleol amrywiol a CNC.

Julia Korn

Emma Douglas – Swyddog Datblygu Rhanbarthol De Cymru – PONT

Emma yw Swyddog Datblygu Rhanbarthol De Cymru. Mae Emma yn hwyluso pori a rheolaeth gysylltiedig ledled De Cymru er budd ffermwyr, cymunedau a byd natur. Mae Emma yn aelod hynod wybodus a medrus o staff sy’n defnyddio ei phrofiad a’i rhwydweithiau helaeth i ganfod cyfleoedd, ac mae’n cefnogi arferion pori cyfeillgar i natur. Mae Emma yn gweithio gydag amrywiaeth o unigolion preifat, grwpiau, sefydliadau, prosiectau a busnesau ac mae’n fedrus am ddod â phobl at ei gilydd, datrys problemau a chanfod atebion. Mae Emma yn cefnogi rhaglenni addysg a hyfforddiant perthnasol fel ymgyrch Paid Llosgi Bernie Gwasanaeth Tân De a Gorllewin Cymru.

Mae Emma wedi llwyddo i ddatblygu ffyrdd arloesol o roi sylw i faterion sy’n gallu atal pori. Ymhlith yr esiamplau mae treialu’r defnydd o goleri GPS ar wartheg er mwyn helpu gydag archwilio stoc mewn ardaloedd anghysbell a chefnogi gosod ffensys anweledig i gadw gwartheg yn pori tir comin oddi wrth ffyrdd. Ar hyn o bryd mae Emma yn ymwneud â rheoli dolydd ar Benrhyn Gŵyr drwy bori a chefnogi Grŵp Dolydd Gŵyr ac mae’n Fentor Cymheiriaid gydag Adfywio Cymru.

Cafodd Emma ei magu ar Benrhyn Gŵyr ac mae’n parhau i helpu gyda rheoli buches fechan o wartheg duon Cymreig a cheffylau ar fferm y teulu. Mae Emma yn ymgymryd â phori cadwraeth gyda’i gwartheg Dexter ei hun a’i merlod ac mae’n gweithredu busnes bach llwyddiannus, ‘Eidion Dolydd Gŵyr’. Arferai weithio i’r Ymddiriedolaeth Cadwraeth Ystlumod ar eu prosiect monitro Amaeth Amgylcheddol, Tir Gofal, cyn ymuno â PONT yn 2012. Emma oedd Swyddog Prosiect y Prosiect a Gyllidwyd gan Ddyfarniad BIFFA ar Gomin Coity Wallia, Pen-y-bont ar Ogwr, De Cymru.

Emma Douglas

Beth Davies – Swyddog Pori Cadwraeth

Yn siarad Cymraeg yn rhugl, mae Beth wedi graddio yn ddiweddar mewn Rheolaeth Cadwraeth Amgylcheddol ar ôl astudio amaethyddiaeth yn flaenorol. Wedi’i magu ar fferm da byw cymysg yn ucheldir De Cymru, mae hi wedi treulio’r un mlynedd ar ddeg ddiwethaf yn gweithio ochr yn ochr â’i rhieni i sicrhau dealltwriaeth gadarn o arferion amaethyddol, hwsmonaeth anifeiliaid, a sgiliau rheoli tir.

Yn ystod y tair blynedd diwethaf, mae hi wedi gweithio gydag amrywiaeth o sefydliadau anllywodraethol a chwmni ymgynghori ecolegol, lle mae hi wedi cael profiad ymarferol amhrisiadwy mewn cadwraeth, rheolaeth amgylcheddol, ac ecoleg.

Mae hyn wedi rhoi gwybodaeth iddi am sut mae sefydliadau amrywiol yn sefydlu prosiectau ar y cyd â’i gilydd gan feithrin rhwydweithiau cadarn.

Mae Beth yn edrych ymlaen at weithio gyda phartneriaid a hyrwyddo gwaith PONT.